HPC

home dot Research dot Field dot HPC
  • 대용량 고속계산 병렬컴퓨팅 구축
    -1972코어 / 191노드 보유
  • 단상 / 다상 난류연소 모델링
     - LES / DDES / RANS 병렬 최적화